solidot新版网站常见问题,请点击这里查看。

Bilibili 源代码泄漏

长城
WinterIsComing (31822)发表于 2019年04月22日 18时24分 星期一
来自
有人在 GitHub 上公开了 Bilibili 网站后台工程源代码,目前该代码库已被 GitHub 移除。名叫 openbilibili 的用户创建了“go-common” 代码库,项目描述为“哔哩哔哩 bilibili 网站后台工程 源码”。截至下午五点,该项目已获得数千个标星和数千个代码库分支(fork),但到了下午 5 点半左右,代码库就遭到了关闭。据社交网络上的消息,代码库包含了部分硬编码的用户名密码,此外还有其它方面的信息。